Hoe verloopt de opmaak van het EPC-attest?

Enkel een erkende energiedeskundige type A kan het EPC bij verkoop of verhuur opmaken.

Een energiedeskundige komt eerst ter plaatse de woning inspecteren. Hij kijkt daarbij naar het dak, de muren, de vloer, de ramen, de deuren, de gebruikte isolatiematerialen, de verwarmingsinstallatie, …

Indien er geen plan aanwezig is dient de energiedeskundige eveneens de nodige opmetingen te doen.

Daarna stopt de energiedeskundige alle gegevens in een speciaal softwareprogramma om de energiescore te berekenen en het EPC op te maken.

Hij ondertekent dan het EPC en overhandigt het aan de eigenaar van de woning.

 

EPC inspectie, werkwijze

Heeft u vragen of wenst u meer informatie?
Aarzel niet en neem contact op via de contactpagina. ddEPC helpt u graag verder

De opmaak van het EPC-attest gebeurt met behulp van de certificatiesoftware die door het VEA ter beschikking wordt gesteld aan de erkende energiedeskundigen type A. Bij de inspectie moet de energiedeskundige het inspectieprotocol volgen. Door het gebruik van een vaste inspectiemethode en specifieke software wordt de reproduceerbaarheid verhoogd.

Hoe verloopt de controle op het EPC?

Het VEA zal steekproefsgewijs controles uitoefenen op de geleverde prestaties, kwalificaties en de aanvullende vereisten van de erkende energiedeskundige, alsook op de correctheid en aanwezigheid van een EPC bij verkoop of verhuur van residentiële gebouwen.

Afwezigheid van een EPC is op zich geen reden dat de woning niet kan verkocht of verhuurd worden, maar de eigenaar loopt wel het risico op een boete. Als de notaris bij het verlijden van de authentieke akte vaststelt dat er voor het residentiële gebouw geen geldig EPC beschikbaar is, brengt hij het VEA hier vervolgens onverwijld van op de hoogte. De eigenaar zal worden uitgenodigd op een hoorzitting en loopt risico op een boete tussen 500 en 5000 euro.

Als blijkt dat het EPC van onvoldoende kwaliteit getuigt of als uit de controle van de kwalificaties blijkt dat de energiedeskundige niet aan de voorwaarden voldoet, kan het VEA de desbetreffende EPC’s intrekken.
Als bij de controle blijkt dat het EPC niet met de werkelijkheid overeenstemt, kan het VEA aan de energiedeskundige een boete opleggen tussen 500 en 5000 euro.

Wees voorbereid op het inspectiebezoek.

In de mate van het mogelijke, is het aangeraden om volgende documenten klaar te leggen zodat de energiedeskundige uw EPC-certificaat sneller, gemakkelijker en correcter kan opstellen. Vergeet niet dat heel wat documenten bijdragen aan de score van uw EPC-certificaat. Ontbrekende documenten kunnen een impact hebben op de score van uw woning.

!!! Belangrijk om weten is dat deze documenten nuttig, maar niet noodzakelijk zijn voor het opstellen van een EPC-certificaat. Hoe meer documenten u bezit, hoe beter. Toch kan er steeds een EPC-certificaat worden opgesteld, zelfs indien u over geen enkel van onderstaande documenten beschikt.

Documenten geldig als bewijsstuk bij het opmaken van het energieprestatiecertificaat:

 • Grondplan van de woning, als u daarover beschikt.
 • Plannen die opgemaakt en ondertekend zijn door een architect op schaal 1/50 of groter.
 • Aanvullende documenten voor het (ver)bouwjaar:
 • Uittreksel van de kadastrale legger of het vergunningenregister, notariële akte, ontvangst- of volledigheidsbewijs van de stedenbouwkundige aanvraag, stedenbouwkundige vergunning …
 • Lastenboeken van de architect of aannemer als die een onderdeel vormen van een (algemeen) aannemingscontract én als er na de visuele inspectie geen aanwijzingen zijn dat het lastenboek niet is gevolgd.
 • Originele werfverslagen die opgesteld en ondertekend zijn door een architect.
 • Originele facturen van aannemers en/of van bouwmaterialen.
 • Offerten (van een aannemer), als door vaststellingen of bewijsstukken aangetoond kan worden dat het product in de offerte geplaatst is in de wooneenheid.
 • Formulieren die ondertekend zijn door de aannemer in het kader van een federale belastingvermindering.
 • Goedgekeurde subsidieaanvragen die ingediend zijn bij de Vlaamse overheid of de netbeheerder. (De goedkeuring van de subsidieaanvraag moet kunnen worden aangetoond door de goedkeuringsbrief van de Vlaamse overheid of de netbeheerder of aan de hand van een rekeninguittreksel (met vermelding van de betaling van de subsidie)).
 • Technische documentatie, informatie van websites en mails van fabrikanten met specifieke productinformatie, als door vaststellingen of bewijsstukken aangetoond kan worden dat het product in de technische documentatie geplaatst is in de wooneenheid (ook informatie op het product zelf of op de verpakking valt daaronder).
 • Foto’s waarop de samenstelling van het schildeel (gevels, vloeren, daken en plafonds, openingen: profielen, beglazing, vulpanelen of deuren en poorten) of de installatie te herkennen is (detailbeelden) en als aangetoond kan worden dat het schildeel of de installatie geplaatst is in de wooneenheid.
 • Verwarmingsaudit die uitgevoerd is door een erkende technicus.
 • Energieadviesprocedure (EAP), uitgevoerd door een erkende energiedeskundige type B.
 • Vroeger afgeleverde geldige energieprestatiecertificaten. (Daarbij moet gelet worden dat door aanpassingen aan de wooneenheid, de software of het inspectieprotocol geen foute gegevens overgenomen worden).
 • EPB-aangiften (transmissieformulier, EPW-formulier …) die ingediend zijn door de verslaggever in de energieprestatiedatabank na het einde van de werken. (Gegevens uit de startverklaring en de eventuele voorlopige EPB-aangiften worden niet aanvaard).
 • Luchtdichtheidsmeting conform de norm NBN EN 13829 en aanvullende specificaties.
 • Het postinterventiedossier dat opgesteld en ondertekend is door de veiligheidscoördinator.

!!! Bij een keuring voor een appartement is het erg belangrijk dat u een sleutel voorziet van de deur van het centrale verwarmingslokaal indien het gaat om een collectieve verwarming.
Er kan geen EPC-certificaat afgeleverd worden indien de deskundige geen toegang heeft tot de gedeelde technische ruimtes. Gelieve daarom afspraken te maken met uw conciërge of syndicus.